Regulamin

Zasady korzystania z kortu tenisowego

 1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
 2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
  1. Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu przystosowanym do danej nawierzchni kortu tenisowego.
  2. Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
  3. Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
  4. Zachowania czystości i porządku.
  5. Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
  6. Przesiatkowania kortu po zakończeniu gry.
 3. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
  1. Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
  2. Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
  3. Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.
  4. Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
  5. nie wchodzenia i przebywania na terenie kortów ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników.
  6. Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 4. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 5. Osoba wypożyczająca sprzęt tenisowy ponosi za niego materialną odpowiedzialność.
 6. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.

Pliki do pobrania